Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kurs doskonalący - kucharzy małej gastronomii

Email Drukuj PDF

Kurs doskonalący - kucharzy małej gastronomii

Nauczyciel prowadzący: Wioletta Telicka

Z analiz rynku pracy wynika, że kucharz jest jednym z tych zawodów, który w wielu regionach kraju (i za granicą) nie powinien mieć kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia.
Cel zajęć:
Zajęcia przygotowujące uczniów zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii. Dotyczyć będą wybranych, wg standardów egzaminacyjnych, uzupełnionych przykładami treści nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu technologii gastronomicznej z towaroznawstwem oraz wyposażenia technicznego, podstaw żywienia człowieka, rynku pracy itd. Oparte będą na rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pisaniu planów działania i przygotowywaniu prezentacji do wybranych zadań z części praktycznej egzaminu.
Treści nauczania:
Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawianych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych.
Klasyfikowanie podstawowych surowców, półproduktów i gotowych wyrobów w zależności od pochodzenia i wartości odżywczej,
Rozróżnianie surowców i półproduktów stosowanych do produkcji wyrobów małej gastronomii.
Wskazywanie warunków przechowywania surowców i półproduktów oraz gotowych potraw małej gastronomii.
Określanie wartości odżywczej podstawowych surowców i półproduktów stosowanych w małej gastronomii oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.
Rozpoznawanie zmian w surowcach i półproduktach stosowanych w małej
gastronomii zachodzących podczas obróbki wstępnej, cieplnej oraz przechowywania.
Rozróżnianie technik sporządzania potraw małej gastronomii, rozpoznawanie narzędzi, naczyń, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej.
Identyfikowanie i wykorzystywanie informacji zawartych na opakowaniach produktów spożywczych stosowanych w małej gastronomii.
Określanie kolejności czynności w procesie produkcji wyrobów małej gastronomii, dobieranie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów małej gastronomii,  obliczanie ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości wyrobów małej gastronomii.
Przeprowadzanie kalkulacji cenowej potraw małej gastronomii i napojów,
przewidywanie czasu potrzebnego do sporządzenia określonej ilości wyrobów małej gastronomii.
Dobieranie narzędzi i naczyń, maszyn i urządzeń do wykonywanych operacji
technologicznych i planowanej produkcji oraz ekspedycji wyrobów małej
gastronomii.
Wskazywanie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym
w półproduktach i wyrobach gotowych małej gastronomii w procesie
technologicznym i przechowywania.
Obliczanie wartości energetycznej i odżywczej potraw małej gastronomii,
zestawianie potraw małej gastronomii i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka.
Dobieranie surowców i techniki wykonania potraw małej gastronomii w zależności od rodzaju diety.
Bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
W etapie praktycznym egzaminu:

 • planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,
 • organizowanie stanowiska pracy,
 • wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • prezentowanie efektu wykonanego zadania.

Uczeń po zakończeniu zajęć powinien umieć:

 • praktycznie stosować zasady prawidłowego i nowoczesnego żywienia;
 • przeprowadzać ocenę jakości organoleptycznej surowców i potraw;
 • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw;
 • sporządzać potrawy w oparciu o normy i receptury gastronomiczne;
 • poprawnie zestawiać posiłki, dobierać właściwie dodatki do potraw;
 • obsługiwać urządzenia stanowiące wyposażenie zakładów gastronomicznych;
 • stosować zasady planowania wyżywienia rożnych grup ludzi;
 • wypełniać dokumentację stosowaną w małych zakładach gastronomicznych;
 • kalkulować ceny sprzedaży potraw.

Szkolenie będzie służyć kształtowaniu przewidzianych w programie, potrzebnych w tym zawodzie umiejętności, pozwoli na praktyczne przyswajanie wiedzy i sprawdzenie na bieżąco efektów nauczania. Umożliwi to powtórzenie, usystematyzowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności przed egzaminem zawodowym. W efekcie przyczyni się do podniesienia zdawalności egzaminów zawodowych i zwiększenia szansy młodzieży na rynku pracy.