Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kurs doskonalący – technik hotelarstwa

Email Drukuj PDF

Kurs doskonalący – technik hotelarstwa

Nauczyciel prowadzący: Wioletta Telicka

Technik hotelarstwa - zawód przyszłości, który zapewni ci pracę.


W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Cel zajęć:
Zajęcia mają na celu podniesienie jakości kształcenia w ZSLiT, rozwinięcie zainteresowań zawodowych uczniów i umożliwienie młodzieży wywodzącej się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej korzystania z dodatkowych  form doskonalenia zawodowego. Umożliwią powtórzenie, usystematyzowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów przed egzaminem zawodowym. Przyczynią się do podniesienia samooceny uczniów i do łatwiejszego znalezienia się na rynku pracy.
Treści nauczania:
Struktura egzaminu i w jakiej formie będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu?
Rozróżnianie podstawowych pojęć i terminów stosowanych w hotelarstwie, gastronomii
i turystyce. Rozróżnianie obiektów hotelarskich. Identyfikować polskich i światowych organizacji hotelarskich. Rozróżnianie wymagań kategoryzacyjnych dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Sporządzanie dokumentów związanych z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług hotelarskich oraz kompleksową obsługą klienta. Dobieranie kart menu do zwyczajów i potrzeb gościa, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej i antyterrorystycznej w działalności obiektu hotelarskiego, obowiązujących na stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa gości. Stosowanie przepisów prawa dotyczących obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Dobieranie elementów pakietu usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych oraz zakres organizacji i obsługi imprez, takich jak: konferencje, zjazdy, do możliwości hotelu i potrzeb klienta - krajowego i zagranicznego. Opracowywanie projektów działań związanych z kompleksową obsługą określonego gościa krajowego i zagranicznego w hotelu, w języku polskim i obcym.
Opracowywanie harmonogramu prac i czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem, sprzedażą i rozliczeniem usług hotelarskich oraz kompleksową obsługą gościa krajowego i zagranicznego.
Opracowywanie harmonogramu prac i czynności poszczególnych komórek organizacyjnych (np.: recepcja) w zakresie kompleksowej obsługi gościa krajowego i zagranicznego. Sporządzanie faktury VAT dla gościa krajowego i zagranicznego za usługi hotelarskie, w języku polskim i obcym. Rozliczanie usług hotelarskich.
W wyniku realizacji kursu doskonalącego uczeń powinien umieć:

 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
 • organizować prace w zakładzie hotelarskim,
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta,
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy,
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • stosować przepisy ochrony środowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

Szkolenie będzie służyć kształtowaniu przewidzianych w programie, potrzebnych w tym zawodzie umiejętności, pozwoli na praktyczne przyswajanie wiedzy i sprawdzenie na bieżąco efektów nauczania. Umożliwi to powtórzenie, usystematyzowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności przed egzaminem zawodowym. W efekcie przyczyni się do podniesienia zdawalności egzaminów zawodowych i zwiększenia szansy młodzieży na rynku pracy.